Search

phone-icon+371 67376820   +371 26327398
phone-icon+371 67376820   +371 26327398

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI:

1.1. Dotie vispārīgie darbu izpildes un pakalpojumu snigšanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) Lintera Rīga, SIA (turpmāk – Izpildītājs) noteic visu Izpildītāja izpildāmo darbu un sniedzamo pakalpojumu (turpmāk – Darbu/Pakalpojumu) vispārīgus noteikumus un izpildes kārtību, kas norādīti Noteikumu punktā 2.2.
1.2. Noteikumi sagatavoti un sastādīti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienībā izmantojamiem tiesības aktiem.
1.3. Noteikumus pielieto attiecībā uz Darbiem/Pakalpojumiem, kas izpildāmi Latvijas Republikas robežās un ārpus (tai skaitā ārpus Eiropas Savienības un NVS valstīs).

2. TERMINI UN DEFINĪCIJAS:

2.1. Pasūtītājs – fiziskā vai juridiskā persona, kam ir nolūks pasūtīt vai kas jau pasūtīja Darbus/Pakalpojumus Izpildītājam. Darbu/Pakalpojumu pasūtīšanas gadījumā par labu trešajai personai, Pasūtītājs ir atbildīgs Izpildītājam par trešās personas saistībām, kas izriet no saņemtā labuma, kā par savām.
2.2. Darbi/Pakalpojumi – demontāža, sagatavošana nosūtīšanai, iekraušanas-nokraušanas darbi, transportēšana, iepakošana, izpakošana, funkcionālā pārbaude, iestatīšana (noregulēšana), inspekcija, diagnostika, darbgaldu, mehānismu vai citu tehnoloģisko iekārtu un ar to saistīto daļu tehniskā apkalpošana (turpmāk kopā – Aprīkojums), remonts (smalks remonts), attālināta apkalpošana, Iekārtu modifikācija un modernizācija no Izpildītāja un Ražotāja puses, iepazīstināšana ar Iekārtām un to ekspluatāciju vai neformāla apmācība, konsultācijas, programmas nodrošinājuma iestatīšana un citi darbi un pakalpojumi.
2.3. Montāža – mehāniskie un tehniskie darbi, kas saistīti ar Iekārtas montāžu, uzstādīšanu un sagatavošanu tās veiktspējas pārbaudei Pasūtītāja norādītajā vietā.
2.4. Demontāža – mehāniskie un tehniskie darbi, kas nav saistīti ar Iekārtas montāžu, bet ar tās demontāžu, pretstats Montāžai.
2.5. Inspekcija – Iekārtas tehniskā stāvokļa novērtējums bez redzamajiem bojājumiem ar nolūku noteikt detaļu profilakses maiņas nepieciešamību un Darbu/Pakalpojumu izpildi (profilakses pasākumi).
2.6. Diagnostika – Iekārtas bojājumu tehniskā stāvokļa novērtējums, bojājumu konstatēšana un slēdzienu vai priekšlikumu sniegšana Pasūtītājam.
2.7. Tehniskā apkalpošana (smalks remonts) – darbi Iekārtas tehniskā bojājuma stāvokļa uzlabošanai vai Iekārtas stāvokļa uzlabošanai, ko var izpildīt Izpildītāja Darbinieki Iekārtas atrašanas vietā, termiņā, kas nepārsniedz 1 (vienu) darba dienu.
2.8. Funkcionalitātes pārbaude (testēšana) – Iekārtas ieslēgšana, elektrisko dzinēju, pievadu griešana; agregātu un mehānismu darbības pārbaude bez slodzes un ar daļēju īslaicīgu slodzi; avarējas izslēgšanas darbības pārbaude un to atkārtota palaišana.
2.9. Iestatīšana (noregulēšana) – Iekārtas ģeometrijas, skaitītāju radījumu koriģēšana, transportiera gaitas regulēšana, ieslēgšanas-izslēgšanas secības pārbaude, atsevišķo mezglu un agregātu ražīguma un precizitātes sasniegšana.
2.10. Iepazīšanās ar Iekārtu – 1 vai 2 darbinieku iepazīšanās ar Iekārtas darbību, pamatfunkcijām, iestatīšanas pamatiem, instrumenta parametru ierakstiem, ekspluatācijas nosacījumiem (neformālā apmācība).
2.11. Iekraušana – Iekārtas iekraušana un/vai transportēšana no vietas, ko norādīja Pasūtītājs līdz transportlīdzeklim vai izkraušana no transportlīdzekļa un/vai transportēšana līdz uzglabāšanas vai montāžas vietai, ko norādīja Pasūtītājs, bez Iekārtas iepakošanas vai izpakošanas.
2.12. Pasūtītāja Paziņojums – kontakts no Pasūtītāja puses un primārais problēmas apraksts no Pasūtītāja puses, kā arī informācija par kļūmēm Iekārtas darbībā, apstākļiem, kas radīja kļūmes Iekārtas darbībā, vai citām Pasūtītāja vajadzībām. Pasūtītāja Paziņojumā jānorāda informāciju par Iekārtu, tās tipu/veidu, rūpnīcas (sērijas) numuru, adresi, kā arī kontaktpersonu un telefona numuru.
2.13. Pasūtījums – Darbu/Pakalpojumu pirkšanas-pārdošanas darījums, ko veic atbilstoši Izpildītāja nodotam piedāvājumam (mutiski vai pa telefonu, vai pa e-pastu), vai divpusējā Darbu/Pakalpojumu izpildes līguma veidā, vai citu dokumentu veidā (tai skaita pa e-pastu nodoto), un Pasūtītāja apstiprinātu Darbu/Pakalpojumu iegādi atbilstoši ar Izpildītāju saskaņotiem noteikumiem. Dotie noteikumi ir Pasūtījuma neatņemama sastāvdaļa. Pasūtījuma apstiprinājums, kas Pasūtītajam nodots elektroniski pa e-pastu bez Pasūtītāja paraksta tieši uz apstiprināšanai iesniegtā dokumenta, ir līdzvērtīgs Pasūtītāja parakstam uz komercpiedāvājuma un/vai uz dokumenta par daļēju vai pilnīgu avansa rēķina apmaksu par veiktajiem Darbiem/Pakalpojumiem, un/vai uz dokumenta par Darbu/Pakalpojumu faktisko izpildi/sniegšanu tiek uzskatīti par atbilstošu pierādījumu noslēgtajam darījumam un Pasūtītāja beznosacījuma vēlmei iegādāties Darbus/Pakalpojumus uz piedāvājumā un/vai Noteikumos norādītajiem nosacījumiem.
2.14. Darba diena – jebkura kalendārā diena, kas noteikta kā darba diena Latvijas Republikā.
2.15. Atpūtas diena/brīvdiena – diena, kas noteikta kā atpūtas diena saskaņā ar Izpildītāja noteikto Darbinieka darba laiku, parasti, pamatojoties uz piecu dienu darba nedēļu no pirmdienas līdz piektdienai, kur sestdiena un svētdiena ir atpūtas dienas. Vispārējā brīvdiena – svētdiena.
2.16. Svētku diena – jebkura kalendārā diena, kas noteikta kā valsts svētku diena Latvijas Republikā.
2.17. Akts par veiktajiem darbiem – akts/veidlapa, ko aizpilda Izpildītāja darbinieki pēc visu vai daļēju Pasūtījuma Darbu/Pakalpojumu veikšanas, tai skaitā:
– faktiskais laiks ceļā no dzīvesvietas vai darba vietas pēc izpildītāja adreses līdz Iekārtas Pasūtītāja atrašanas vietai un atpakaļ;
– Darbu/Pakalpojumu izpildes raksturs un ilgums;
– citi izdevumi, kas radušies Pasūtījuma izpildes laikā Pasūtītāja interesēs.
Gadījumā, ja trūkst personas, kas pilnvarotā parakstīt un apliecināt izpildīto Darbu/Pakalpojumu pieņemšanu Pasūtītāja vārdā Darbu/Pakalpojumu izpildes vietā, Izpildītājam ir tiesības iesniegt Pasūtītājam neparakstītu Akta par veiktajiem darbiem kopiju kopā ar Aktu par pakalpojumu sniegšanu un rēķinu pa pastu vai e-pastu. Gadījumā, ja Pasūtītājs neiesniegs pretenzijas par izpildītiem Darbiem/Pakalpojumiem un/vai neapstrīd Akta par veiktajiem darbiem saturu 3 (trīs) darba dienu laikā no Darbu/Pakalpojumu veikšanas un Akta par veiktajiem darbiem sastādīšanas dienas, uzskatāms, ka Izpildītājs izpildīja Darbus/pakalpojumus pienācīgā kārtā un pilnā apjomā, bet Pasūtītājs tos pieņēma bez iebildumiem 3 (trešajā) darba dienā pēc izpildīto Darbu/Pakalpojumu nodošanas, t.i. pēc Akta par veiktajiem darbiem sastādīšanas dienas.
2.18. Puses – Pasūtītājs un Izpildītājs.
2.19. Izpildītāja darbinieki – personas, kas izpilda Darbus/Pakalpojumus Pasūtītājam, pamatojoties uz darba-tiesiskām attiecībām ar Izpildītāju, kā arī apakšuzņēmēji, ko Izpildītājs nolīga Darbu/Pakalpojumu izpildei.

3. DARBU/PAKALPOJUMU PASŪTĪŠANA, CENA UN APMAKSA:

3.1. Pamatojoties uz saņemto Pasūtītāja Paziņojumu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam piedāvājumu vai citu informāciju norādot: plānoto Darbu/Pakalpojumu apjomu un/vai raksturu, aprēķinātu laiku un laiku ceļā, izmantojamus materiālus un nepieciešamo papildaprīkojumu (ja tas ir zināms iepriekš), citus pavadošus pakalpojumus (transporta, izmitināšanas, sakaru pakalpojumus u.c.), plānoto Izpildītāja darbinieka ierašanas datumu pie Pasūtītāja. Izpildītāja piedāvājums ir spēkā 3 (trīs) darba dienu laikā no tā iesniegšanas Pasūtītājam, ja cits nav rakstiski norādīts Izpildītājā piedāvājumā. Ja Pasūtītājs norādītajā termiņā neatbildēs uz Izpildītāja piedāvājumu, piedāvājums tiek uzskatīts par nederīgu. Gadījumā, ja Pasūtījums no Pasūtītāja ir saņemts vēlāk par šajā punktā norādīto termiņu, Izpildītājam ir tiesības rakstiski apstiprināt Pasūtījuma pieņemšanu izpildei uz agrāk iesniegta piedāvājuma nosacījumiem (pie tam rakstiskās atbildes trūkums uz nesavlaicīgi saņemto no Pasūtītāja Pasūtījumu nav uzskatāms par tā apstiprināšanu no Izpildītāja puses) jeb iesniegt Pasūtītājam jauno piedāvājumu.
3.2. Darbi/Pakalpojumi izpildāmi atbilstoši Pasūtījuma un doto Noteikumu nosacījumiem. Gadījumā, ja Pasūtījuma izpildei vajadzīga daļēja vai pilna priekšapmaksa, bet priekšapmaksa netika veikta Pasūtījumā vai avansa rēķinā norādītājā termiņā, tad Darbu/Pakalpojumu izpildes termiņš var tikt pārcelts ņemot vērā Izpildītāja tehnisko speciālistu aizņemtību un citus faktiskus apstākļus.
3.3. Darbu/Pakalpojumu faktiskais ilgums un apjoms, kā arī citi Izpildītāja darbinieku izdevumi, var atšķirties no Pasūtījumā norādītājiem. Pasūtījuma gala cena, neatkarībā no izpildāmo Darbu/Pakalpojumu rakstura, tiek aprēķināta balstoties uz faktisko informāciju, kas norādīta Aktā par veiktajiem darbiem, Aktā par pakalpojumu sniegšanu, rēķinā un citos dokumentos, kas apliecina Darbu/Pakalpojumu izpildes termiņus un Izpildītāja izdevumus (transporta, izmitināšanas, personāla ēdināšanas pakalpojumi u.c.), atbilstoši tam Pasūtījumā norādīta aprēķināta cena var samazināties vai palielināties.
3.4. Ja Pasūtījumā vai apmaksas rēķinā nav norādīts citādi, tad Pasūtītājs apņemas samaksāt atlikušo nesamaksātu Pasūtījuma avansa cenu vai visu Pasūtījuma cenu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Darbu/Pakalpojumu nodošanas un rēķina par izpildītājiem darbiem izsniegšanas.
3.5. Darba laika stundu likmes (bez PVN), ja Pasūtījumā nav norādīts citādi:
(P.-Pt. – pirmdiena-piektdiena; S. – sestdiena; Sv. – svētdiena)

Speciālizācija P.-Pt.,

no 8:00 līdz 17:00

Uzcenojums darbam P.-Pt.

no 17:00 līdz 20:00 un

S. no 08:00 līdz 20:00

Uzcenojums darbam Sv. Uzcenojums darbam svētku dienās
Informācijas tehnoloģiju inženieris / Iekārtu attālinātā diagnostika 55 EUR/h 50% 100%  

150%

Pirmā līmeņa Iekārtu remonta tehniķis.

 Augsta līmeņa kvalifikācija ar lielu pieredzi iekārtu diagnostikā, kā arī iekārtu remontā un regulācijā. Prasmes automatizācijā. Iekārtu montieris.

50 EUR/h 50% 100%  

150%

Otrā līmeņa iekārtu remonta tehniķis.

Vidēja līmeņa kvalifikācija ar pieredzi iekārtu elektronisku problēmu diagnostikā, kā arī iekārtu remontā un regulācijā. Prasmes automatizācijā. Iekārtu montieris.

45 EUR/h 50% 100%  

150%

Trešā līmeņa iekārtu remonta tehniķis.

Vidēja līmeņa kvalifikācija un liela pieredze iekārtu remontā un regulācijā. Iekārtu montieris.

40 EUR/h 50% 100%  

150%

3.5.1. Izpildot darbus ārpus Latvijas Republikas robežām svētdienās un Latvijas Republikas svētku dienās tiek piemēroti tādi uzcenojumi, kādi ir piemērojami Izpildītāja darbiniekam, kas strādā svētdienās un svētku dienās Latvijas Republikā.
3.5.2. Stundu likme darba laikā neietilpst ceļa laika stundu likme, diennakts izdevumi un citi izpildītāja izdevumi.
3.5.3. Faktiskie īslaicīgie Darbi/Pakalpojumi no 5 min. līdz 60 min. garumā tarificējas kā 1 (viena) pilna darba stunda. Turpmāko darba laiku aprēķina ar 15 (piecpadsmit) min. intervālu.
3.5.4. Pasūtītājam ir jāapmaksā Izpildītāja darbinieku dīkstāvi, ja dīkstāve radusies Pasūtītāja vainas dēļ, izpildot Pasūtījumu. Dīkstāves laiku apmaksa pamatojoties uz stundu likmēm par darba laiku, kā arī atlīdzinot citus Izpildītāja izmaksas, kas radušies šīs dīkstāves laika (papildu braukšana, izmitināšana, stāvvieta, biļešu maiņa u.tml.).
3.5.5. Apmaksājamā darba laikā ietilpst Darbu/Pakalpojumu izpilde, kā arī: instrumenta piegāde līdz Darbu/Pakalpojumu izpildes vietai, Darbu/Pakalpojumu izpildes vietas apskate, vietas sagatavošana Darbu/Pakalpojumu izpildei, iekšējas Pasūtītāja procedūras, Pasūtītāja darba drošības un veselības prasības, Pasūtītāja instrukcijas, Iekārtu tehnisko problēmu apspriešana ar Pasūtītāja darbiniekiem, rezerves daļu sagaidīšana un piegāde, nepieciešamības gadījumā Iekārtu izpakošana Darbu/Pakalpojumu izpildei, ja Pasūtītājs pienācīga veidā nav sakārtojis Darbu/Pakalpojumu izpildes vietu, neveica ikdienas tehnisko apkopi atbilstoši Iekārtas ekspluatācijas instrukcijai – lietotāja pamācībai, Darbu/Pakalpojumu izpildes vietas sakārtošana pirms Darbu/Pakalpojumu izpildes, Darbu/Pakalpojumu izpildes vietas sakārtošana pienācīga veidā pēc Darbu/Pakalpojumu izpildes, instrumentu un citu darba rīku savākšana, sagatavošanas darbam, darba rezultātu apspriešana ar Pasūtītāju, Akta par veiktajiem darbiem aizpildīšana, nepieciešamo rezerves daļu un turpmāko rīcību saraksta izveidošana saistībā ar Iekārtu.

3.6. Stundu likmes (bez PVN) par laiku ceļā, ja Pasūtījumā nav norādīts citādi:
(P.-Pt. – pirmdiena-piektdiena; S. – sestdiena; Sv. – svētdiena)

Speciālizācija P.-Pt.,

no 8:00 līdz 17:00

Uzcenojums darbam P.-Pt.

no 17:00 līdz 20:00 un

S. no 08:00 līdz 20:00

Uzcenojums darbam Sv. Uzcenojums darbam svētku dienās
Informācijas tehnoloģiju inženieris / Iekārtu attālinātā diagnostika 35 EUR/h 50% 100%  

150%

Pirmā līmeņa Iekārtu remonta tehniķis.

 Augsta līmeņa kvalifikācija ar lielu pieredzi iekārtu diagnostikā, kā arī iekārtu remontā un regulācijā. Prasmes automatizācijā. Iekārtu montieris.

35 EUR/h 50% 100%  

150%

Otrā līmeņa iekārtu remonta tehniķis.

Vidēja līmeņa kvalifikācija ar pieredzi iekārtu elektronisku problēmu diagnostikā, kā arī iekārtu remontā un regulācijā. Prasmes automatizācijā. Iekārtu montieris.

30 EUR/h 50% 100%  

150%

Trešā līmeņa iekārtu remonta tehniķis.

Vidēja līmeņa kvalifikācija un liela pieredze iekārtu remontā un regulācijā. Iekārtu montieris.

30 EUR/h 50% 100%  

150%

3.6.1. Laiku ceļa aprēķina summējot laiku, ko Izpildītāja darbinieki faktiski patērēja braucienam no Izpildītāja darbinieku pastāvīgas darba vietas, vai no Izpildītāja darbinieku pastāvīgas dzīvesvietas, vai no viesnīcas adreses līdz Darbu/Pakalpojumu izpildes vietai (objektam), ko norādīja Pasūtītājs, un atgriešana no Darbu/Pakalpojumu izpildes vietas (objekta) līdz Izpildītāja darbinieku pastāvīgajām dzīvesvietām, Izpildītāja darbinieku pastāvīgas darba vietas, vai viesnīcas adreses.
3.6.2. Minimālais laiks ceļā līdz un no (kopsummā) Pasūtītāja norādītas Darbu/Pakalpojumu izpildes vietas sastāda 30 (trīsdesmit) minūtes ceļā. Lielāka garuma laiku ceļā aprēķina ar 15 (piecpadsmit) minūšu intervālu.
3.6.3. Stundas likmē par laiku ceļā ietilpst izdevumi uz automašīnas ekspluatāciju, ko izmanto Izpildītāja darbinieks Darbu/Pakalpojumu izpildei, degviela un smērvielas Izpildītāja darbiniekiem braucot ar Izpildītāja autotransportlīdzekļiem. Ceļa laika cenā neietilpst maksa par autostāvvietu, vietējie nodokļi, ceļa nodeva. Braucot ne ar Izpildītāja transportu (automašīnas noma, lidmašīna, vilciens, autobuss, taksi) Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam transporta izdevumus atbilstoši izdevumus apliecinošiem dokumentiem (automašīnas nomas maksa, degviela, braukšanas biļetes, ceļošanas polises, čeki, kvīti u.tml.).

3.7. Dienas nauda:
3.7.1. Gadījumā, ja Darbus/Pakalpojumus sniedz vairāk par 1 (vienas) darba dienas maiņu un Izpildītāja darbinieks neatgriežas Izpildītāja pastāvīgajā darba vietā vai Izpildītāja darbinieka pastāvīgajā dzīvesvietā objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, garie braucieni), kā arī gadījumā, ja Izpildītāja darbinieks norīkots komandējumā ārvalstīs (tostarp uz laiku, kas nepārsniedz vienu dienu), Pasūtītājs apmaksa Izpildītājam dienas naudu par visu Darbu/Pakalpojumu izpildes periodu, ieskaitot laiku ceļā, darba dienas, kā arī brīvdienas, saskaņā ar Latvijas Republikas noteiktajām un spēkā esošajām normām dienas naudas aprēķināšanai atkarībā no komandējuma valsts.
3.7.2. Gadījumā, ja Latvijas Republikā noteiktas dienas naudas normas mainās pēc Pasūtījuma apstiprināšanas vai Darbu/Pakalpojumu izpildes laikā, dienas naudas tiek koriģētas atbilstoši dienas naudu aprēķināšanas normām, kas ir spēkā Darbu/Pakalpojumu izpildes brīdī.
3.8. Citi Izpildītāja izdevumi:
3.8.1. Pasūtītāja Iekārtas attālināto diagnostiku, ko veic Iekārtas ražotājrūpnīcas pārstāvis pa telefonu un/vai caur Internetu (TeleService pakalpojums), tiek aprēķināta atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem un tarifiem, ko šāda veida pakalpojumiem noteica Iekārtas ražotājrūpnīca. Pasūtītājs apmaksa Izpildītājam doto pakalpojumu saskaņā ar Iekārtas ražotājrūpnīcas servisa atbalsta dienesta atskaiti un faktūrrēķinu, ko iesniedz Izpildītājs.
3.8.2. Pasūtītāja Iekārtas attālināto diagnostiku, ko veic Izpildītāja darbinieks, Pasūtītājs apmaksa pamatojoties uz darba laika stundas likmi, kas norādīta Noteikumu punktā 3.5. saskaņā ar Aktu par veiktajiem darbiem par attālinātās diagnostikas pakalpojumu sniegšanu, Aktu par pakalpojumu sniegšanu un rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem. Akts par veiktajiem darbiem par attālinātās diagnostikas pakalpojumu sniegšanu neprasa Pasūtītāja parakstu.
3.8.3. Par Darbu/Pakalpojumu sniegšanas laikā izmantotiem rezerves daļām un palīgmateriāliem Pasūtītājs samaksa Izpildītājam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc atsevišķa rēķina (pavadzīmes) iesniegšanas, ja rēķinā (pavadzīmē) nav norādīts citādi.
3.8.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs uzņemas pienākumu Darbu/Pakalpojumu sniegšanas laikā uz nakti izmitināt Izpildītāja darbiniekus, Pasūtītājam ir jānodrošina sanitārajiem un higiēnas standartiem atbilstošus vienvietīgus numurus un brokastis, kā arī iespēja nomazgāties dušā. Izmitināšanas vietā vai netālu no tās jābūt apsargājamai autostāvvietai, ja Izpildītāja darbinieki atbrauca uz Darbu/Pakalpojumu sniegšanas vietu ar automašīnu.
3.9. Gadījumā ja Pasūtītājs iz aizkavējis maksājumu par izpildītajiem Darbiem/Pakalpojumiem, tad Pasūtītājs samaksa Izpildītājam soda naudu 0,2% apmērā no rēķinā par izpildītajiem Darbiem/Pakalpojumiem norādītas summas par katru maksājuma kavējuma dienu.
3.10. Soda naudas apmaksa neatbrīvo Pasūtītāju no uzņemtiem pienākumiem atbilstoši Pasūtījuma nosacījumiem un dotajiem Noteikumiem.

4. IZPILDĪTĀJS APŅEMAS:

4.1.1. Izpildīt Darbus/Pakalpojumus atbilstoši Pasūtījumā un Noteikumos norādītajiem nosacījumiem un nodot Pasūtītājam izpildītus Darbus/Pakalpojumus atbilstoši Aktam par veiktajiem darbiem, un/vai Aktam par pakalpojumu sniegšanu, un/vai rēķinam.
4.1.2. Izpildīt Darbus/Pakalpojumus apzinīgi, saskaņā ar vispārpieņemtiem profesionālajiem, tehniskajiem standartiem un praksi, izmantojot nepieciešamās prasmes un zināšanas.
4.1.3. Novērst Darbu/Pakalpojumu trūkumus, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ, Pušu saskaņotajā termiņā. Pasūtītājs apņemas rakstiski informēt Izpildītāju par trūkumiem uzreiz pēc to konstatēšanas, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk par 5 (piecām) kalendārajām dienām pēc Darbu/Pakalpojumu nodošanas brīža atbilstoši Aktam par veiktajiem darbiem. Turpmākas pretenzijas tiks uzskatītas par jaunu Pasūtītāja Paziņojumu, uz kura pamata izpildītājs sagatavo jaunu piedāvājumu Noteikumos noteiktajā kārtībā, kā arī Darbi/Pakalpojumi sniedzami saskaņā ar jauna Pasūtījuma noteikumiem.

5. IZPILDĪTĀJAM IR TIESĪBAS:

5.1.1. Izmantot trešo personu (apakšuzņēmēju) palīdzību Darbu/Pakalpojumu sniegšanai.
5.1.2. Nepieņemt Pasūtītāja pretenzijas par izpildīto Darbu/Pakalpojumu kvalitāti, ja:
– pretenzija saņemta vēlāk kā 5. (piektajā) kalendārajā dienā pēc Darbu/Pakalpojumu pabeigšanas dienas;
– trūkumi konstatēti pēc Darbu/Pakalpojumu nodošanas atbilstoši Aktam par veiktajiem darbiem, kad šādi trūkumi varēja būt konstatēti Darbu/Pakalpojumu nodošanas brīdī;
– pēc Darbu/Pakalpojumu nodošanas ir konstatētas izmaiņas, remonts, nepareiza apkope, kas veikta bez Izpildītāja ziņas vai piekrišanas, vai nepareiza Iekārtas iestatīšana (konfigurācija);
– Darbu/Pakalpojumu sniegšanas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma tika izmantotas neoriģinālas rezerves daļas;
– Darbu/Pakalpojumu trūkumi radušies ne izpildītāja vainas dēļ vai no Izpildītāja neatkarīgo iemeslu dēļ (iekaitot, bet neierobežojoties: Pasūtītājs ar Iekārtas palīdzību, kurai tikai sniegti Darbi/Pakalpojumi apstrādāja koksni un zāģmateriālus, kas neatbilst pieņemamiem mēbeļu ražošanas standartiem vai tiem ir nepieņemama kvalitāte; konstatēts, ka Pasūtītājs izmantoja nepiemērotus instrumentus; konstatētas fiziskās slodzes un pārslodzes pazīmes, kas nevar rasties Iekārtas pareizas izmantošanas laikā; elektrības, gaisa spiediena, aspirācijas, pamatu parametri neatbilst Iekārtas tehniskā dokumentācijā norādītajiem parametriem, vai sazemējums neatbilst EMC standarta prasībām; ārējo faktoru ietekme; nekvalificētas operatoru, trešo personu darbības vai bezdarbības u.c.)
– Pasūtītājs nenodrošināja pienācīgus apstākļus Darbu/Pakalpojumu sniegšanai (Noteikumu p.6.1.3.);
– Pasūtītājs vai Pasūtītāja nolīgtas trešās personas veikuši Darbu/Pakalpojumu trūkumu novēršanu bez Izpildītāja ziņas vai piekrišanas.
5.1.3. Mainīt Darbu/Pakalpojumu sniegšanas termiņu neparedzēto apstakļu rašanas dēļ (Izpilditāja darbinieka saslimšana/darbnespēja uz ieplānoto Darbu/Pakalpojumu sniegšanas brīdi, neparedzēta darba līguma laušana ar Izpildītāja darbinieku un citi apstākļi).
5.1.4. Vienpusējā kārtā atlikt Darbu/Pakalpojumu sniegšanu ja Pasūtītājs nenodrošināja pienācīgus apstākļus saskaņa ar Noteikumu punktiem 6.1.3.-6.1.4.
5.1.5. Pēc sava uzskata (opcionāli) veikt laukuma sagatavošanu vai citus darbus, par kuriem atbildīgs Pasūtītājs saskaņā ar šo Noteikumu nosacījumiem, un, ja Pasūtītājs savlaicīgi neveica dotus darbus. Šajā gadījumā Izpildītāja veiktā Iekārtas uzstādīšanas vietas sagatavošana uzskatāma par veiktu uz Pasūtītāja risku un rēķina. Par šādu darbu izpildi Pasūtītājas samaksa Izpildītājam saskaņā ar izrakstīto rēķinu (pavadzīmi).
5.1.6. Izņēmuma gadījumos, t.i. Iekārtas avarējas atteikumu gadījumos, kas prasa neatliekamās darbības zaudējumu samazināšanai citos Izpildītāja apkalpojamos objektos, Izpildītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atlikt Darbu/pakalpojumu izpildi un pārtraukt uzsāktos pie Pasūtītāja Darbus/Pakalpojumus.
5.1.7. Izsniegt daļējās samaksas rēķinus (pavadzīmes), ja Darbi/Pakalpojumi tiek sniegti pa posmiem vai ar pārtraukumiem, vai sākas vienā kalendārajā mēnesī un beidzas nākamajā kalendārajā mēnesī, vai ilgst ilgāk par 1 (vienu) kalendāro nedēļu.

6. PASŪTĪTAJS APŅEMAS

6.1.1. Kontrolēt Darbu/Pakalpojumu sniegšanas apjomu, kvalitāti un izpildes terminu tam nolūkam norīkojot Pasūtītāja darbinieku.
6.1.2. Pieņemt izpildītus Darbus/Pakalpojumus saskaņā ar Aktu par veiktajiem darbiem, Aktu par pakalpojumu sniegšanu un apmaksāt tos saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu.
6.1.3. Uz sava rēķina, par saviem līdzekļiem un uz savu atbildību nodrošināt nepieciešamos apstākļus kvalitatīvai Darbu/Pakalpojumu sniegšanai (atkarībā no Darbu/Pakalpojumu sniegšanas apjoma un rakstura), t.i.
– sagatavot pamatus vai rūpnieciskās betona grīdas Iekārtas uzstādīšanas vietā atbilstoši Iekārtas ražotāja rekomendācijām, rasējumiem;
– sagatavot elektrības, saspiesta gaisa (jāatbilst ISO-8573-1 noteikumiem), aspirācijas sistēmas, sazemējuma atbilstoši EMS standartam (sazemējuma ķēdes pretestība nedrīkst pārsniegt 5 Ω) pieslēgšanas vietu, izveidot interneta pieslēgumu atbilstoši Izpildītāja prasībām vai iesniegtajiem dokumentiem/rasējumiem;
– nodrošināt elektrības, saspiesta gaisa, aspirācijas sistēmas, kā arī sazemējuma un interneta pieslēgšanu Iekārtai;
– nodrošināt, lai Pasūtītāja elektroapgādes sistēma nodrošinātu pastāvīgu spriegumu (pielaide ± 5%) un gaisa spiedienu ≥6 bar (vai atbilstoši Iekārtas ekspluatācijas instrukcijai);
– vidējai temperatūrai telpas zonā apkārt Iekārtai jābūt robežās no +18°С līdz +25°С;
– telpās, kur atrodas Iekārta nedrīkst būt piesārņojumu, kas varētu negatīvi ietekmēt Iekārtas darbībai vai Darbu/pakalpojumu sniegšanai, kā arī negatīvi ietekmēt darbinieku veselībai (piemēram, celtniecības putekļi, koksnes putekļi, kaitīgas vai nepatīkamas vielas gaisā, skaidas, gruveši Iekārtas iekšpusē u.c.); trokšņa līmenis darba vietā nedrīkst pārsniegt higiēnas normas;
– pēc Iekārtas uzstādīšanas, lai novērstu Iekārtas rāmja ģeometrijas izmaiņas, stabilizējiet Iekārtu, pievienojot papildu cementa javu tā stiprinājuma vietās (piemēram, Sakret Grounting VG 1).
6.1.4. Uz sava rēķina, par saviem līdzekļiem un uz savu atbildību nodrošināt citus nepieciešamos apstākļus kvalitatīvai Darbu/Pakalpojumu sniegšanai, t.i.
– nodrošināt, lai Izpildītāja personāls varētu uzsākt Darbu/Pakalpojumu sniegšanu uzreiz pēc ierašanas;
– noņemt objektus vai konstrukcijas, kas var traucēt Darbu/Pakalpojumu sniegšanai;
– nodrošināt Izpildītāja darbiniekus ar griezējinstrumentiem, materiāliem (piemēram, līme, tīrīšanas līdzekļi, dzesēšanas šķidrumi, hidrauliskā eļļa, smērvielas), izstrādājumu rasējumiem, sagatavēm, kas nepieciešami Iekārtas darbības pārbaudei, iestatīšanai un iepazīstināšanai ar Iekārtas vadību;
– nodrošināt ar darba palīgaprīkojumu un kravas pacelšanas iekārtām (nepieciešamības gadījumā ar krānu, pacēlāju, torni darbam augstumā u.tml.) iekraušanas un montāžas, demontāžas, iepakojuma materiāliem (koks, koks, radzes, plēve, svītras u.tml.) Darbu/Pakalpojumu sniegšanai;
– izpildīt visus nepieciešamus celtniecības darbus (ieskaitot, bet neierobežojoties ar, Iekārtas piestiprināšana pie celtniecības konstrukcijām, caurumu sagatavošana celtniecības konstrukcijās), siltumizolāciju un hermetizāciju (piemēram, caurumus sienās pēc gaisa vadu uzstādīšanas), apdari pēc inženiertīklu montāžas (elektromontāža, apgaismojums, saspiesta gaisa cauruļvadi, ventilācija), kā arī darbus, kas neprasa speciālas profesionālās kvalifikācijas (uzstādāmo detaļu pārvadāšana līdz uzstādīšanas vietai, uzstādīto detaļu un materiālu aizsardzība no jebkādas kaitīgas ietekmes, uzstādīto detaļu tīrīšana u.tml.);
– nodrošināt Izpildītāja darbiniekiem sausu un siltu, slēdzamu telpu darba instrumentu, personīgo mantu glabāšanai, pārģērbšanās un īsiem pārtraukumiem. Pasūtītājs ir atbildīgs par šādā telpā atstāto lietu drošību;
– parūpēties par atļaujām Izpildītāja darbinieku automašīnu iebraukšanai Pasūtītāja teritorijā un pietiekamu autostāvvietu skaitu.
6.1.5. Pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Izpildītāju norīkot Pasūtītāja darbinieku, kas atbild par izpildāmo Darbu/Pakalpojumu kontroli, koordinēšanu un uzraudzību, drošu un veselīgu darba apstākļu veidošanu Izpildītāja darbiniekiem. Pasūtītājs atbildīgs par savā teritorijā vai trešās personas teritorijā izpildāmo Darbu/Pakalpojumu drošību un kontroli, ir atbildīgs par Darbu/Pakalpojumu norīkojuma pārskatīšanu/pielāgošanu ar Izpildītāja darbinieku, Izpildītāja darbinieku darba drošības instruktāžu ar konkrēto Darbu/Pakalpojumu sniegšanas vietu un tās riska faktoriem, par iepazīšanos ar evakuācijas plāniem un nepieciešamajām darbībām evakuācijas gadījumā Darba/Pakalpojumu sniegšanas vietā, iepazīšanos ar pirmās palīdzības darbībām Darba/Pakalpojumu sniegšanas vietā, Darba/Pakalpojumu sniegšanas vietas atstāšanas kārtību, iepazīšanos ar drošām rīcībām ārkārtas situāciju gadījumā. Pasūtītājs un Izpildītājs apņemas iepriekš mutiski informēt viens otru un darbiniekus par iespējamām briesmām un riskiem, veicot kopīgus Darbus/Pakalpojumus (uzstādīšana, iestatīšana/regulēšana, iekraušana, iepazīšana ar Iekārtu u.c.).

7. PERSONĀLIE DATI

7.1. Puses saprot, ka Pasūtījuma noslēgšanas un izpildes laikā tiks veikta personas datu apstrāde. Puses apņemas ievērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 (turpmāk – Regula) un citu personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības, izpildot Pasūtījumu un apstrādājot personas datus, ko viena Puse saņēma no otrās.
7.2. Pasūtītājs un Izpildītājs apņemas savlaicīgi informēt visas fiziskās personas, kuras Pasūtītājs un/vai Izpildītājs ir iesaistījis Pasūtījuma izpildē, ka to personas dati var tikt nodoti otrai Pusei un var tikt apstrādāti Pasūtījuma izpildes nolūkā. Fiziskām personām ir jābūt informētām par savu personas datu izmantošanu līdz Pasūtījuma izpildei vai līdz to datu nodošanai Izpildītājam un/vai Pasūtītājam. Puses apņemas informēt šīs fiziskās personas par otru Pusi (t.i., Izpildītāju par Pasūtītāju un Pasūtītāju par Izpildītāju) kā jaunu datu pārzini un par tās apstrādi atbilstoši Regulas 13.punkta prasībām.
7.3. Darbinieku vai Pušu nolīgto trešo personu personas dati tiek apstrādāti šādiem mērķiem un uz likumiska pamata:
7.3.1. ar mērķi noslēgt un izpildīt Pasūtījumu un Noteikumus, t.i. Regulas 6. panta 1. daļas b) pants

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
7.3.2. ar mērķi realizēt Izpildītāja un/vai Pasūtītāja likumiskās interesēs pienācīgai un efektīvai Pasūtījuma un Noteikumu izpildes nodrošināšanai, t.i. t.i. Regulas 6. panta 1. daļas f) pants

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

8. ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Puses apņemas pienācīgi pildīt savas Pasūtījumā un Noteikumos noteiktās saistības un atturēties no jebkādām darbībām, kas var kaitēt otrai Pusei vai apgrūtināt otrai Pusei pieņemto saistību izpildi.
8.2. Gadījumā, ja Puses pārkāpj Pasūtījumā noteiktās saistības vai Noteikumos paredzētos nosacījumus, vainīgā Puse atlīdzina cietušajai Pusei tiešos zaudējumus, kas cietušajai Pusei radušies vainīgās Puses darbības rezultātā. Pušu netiešie zaudējumi (nespēja noslēgt darījumus ar trešo personu, līgumsodi vai naudas sodi no trešajām personām par preču vai pakalpojumu piegādes aizkavēšanos, ražošanas dīkstāves, negūtā peļņa), iespējamā kaitējuma novēršanas un samazināšanas izmaksas vai to zaudējumu ārpustiesas piedziņa, kas radušies Pasūtījumā vai Noteikumos paredzēto saistību nepienācīgas izpildes vai nepildīšanas rezultātā netiek atlīdzināmi. Vainas atzīšanas gadījumā tiek atlīdzināti zaudējumi vai tiek piemērota civiltiesiskā atbildība.
8.3. Ja Darbi/Pakalpojumi saskaņā ar Pasūtījumu netiek izpildīti tieši Pasūtītāja labā, bet tiek izpildīti trešās personas interesēs pēc Pasūtītāja norīkojuma, šāda trešā persona nav tiesīga pieprasīt Izpildītājam izpildīt saistības, kas izriet no Pasūtījuma un Noteikumiem, t.i. Izpildītājs ir atbildīgs tikai Pasūtītāja priekšā.
8.4. Puse tiek atbrīvota no atbildības par Pasūtījumā vai Noteikumos noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā pierāda, ka tas noticis ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus nevarēja paredzēt vai novērst nepārvaramas varas darbības dēļ. Nepārvaramas varas apstākļi ir: piemēram, ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, citas dabas katastrofas, valsts, valdības apvērsumi, kari, valsts iestāžu lēmumi, pandēmijas, epidēmijas utt.
8.5. Jebkurš strīds vai domstarpības starp Pusēm tiek risinātas sarunu ceļā, pamatojoties uz apzinīguma un sadarbības principiem. Ja starp Pusēm rodas nesaskaņas, kuras nevarēja atrisināt sarunu ceļā, strīdi par Pasūtījumu un Nosacījumiem, to formu, saturu, izpildi un interpretāciju tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas materiālo un procesuālo tiesību normām Latvijas Republikas kompetentajā tiesā.

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1. Dotie Noteikumi stājās spēkā ar 2022. gada 1. maiju.
9.2. Pasūtītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un piekrīt tiem brīdī, kad starp Pusēm tiek noslēgts Darbu/Pakalpojumu pirkšanas-pārdošanas Darījums un kad Pasūtītājs ir rakstiski informēts par Noteikumu spēkā esamību (Noteikumi tiek nosūtīti Pasūtītājam pa e-pastu vai Izpildītāja piedāvājumā ir informācija par Noteikumu piemērošanu).
9.3. Gadījumā, ja kāds no Noteikumu nosacījumiem jebkāda iemesla dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai spēkā neesošu likumā noteiktajā veidā, pārējie Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un ir Pusēm izpildāmi.
9.4. Šiem Noteikumiem ir noteicošais spēks pār jebkuriem Pasūtītāja nosacījumiem, procedūrām un noteikumiem, ja vien Puses nav skaidri un rakstiski vienojušās citādi. Jebkuru pretrunu gadījumā starp Noteikumiem un Pasūtījuma nosacījumiem noteicošie ir Pasūtījuma noteikumi.
9.5. Izpildītājam ir tiesības pēc savas iniciatīvas vienpusēji veikt izmaiņas Noteikumos. Pasūtījumam tiek piemērota tā noslēgšanas brīdī esošie Nosacījumi un spēkā līdz Puses pilnībā izpilda savas saistības saskaņā ar šo Pasūtījumu.
9.6. Visi Pušu iesniegtie rēķini, paziņojumi un citi dokumenti uzskatāmi par pārsūtītiem un pienācīgi piegādātiem, ja tie tiek nodoti Pusei vai tās pārstāvim parakstīšanai vai nosūtīti uz Pasūtījumā norādīto adresi. Pa e-pastu nosūtītie dokumenti tiek uzskatīti par saņemtiem ne vēlāk kā nākamās darba dienas plkst. 10:00 pēc saņēmēja vietējā laika, bet pa pastu nosūtītie dokumenti tiek uzskatīti par saņemtiem trešajā darba dienā pēc to nosūtīšanas.
9.7. Katra Puse bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas apņemas neizpaust trešajām personām un neizmantot ar Pasūtījuma izpildi nesaistītiem mērķiem jebkādu Pasūtījuma un Nosacījumu izpildes laikā saņemto informāciju, t.sk. sarunu gaita un saturs, paša Pasūtījuma līguma nosacījumi, izņemot likumā noteiktos gadījumus.

Back to Top
Product has been added to your cart